Allt om aktiebolag

MER OM AKTIEBOLAG

Ett aktiebolag är ett företag där delägarna, alltså aktieägarna, inte har något personligt ansvar för företagets skulder.

Aktiebolag en juridisk person

För att starta ett aktiebolag krävs att aktieägarna tillför aktiekapital. Du kan använda aktiekapitalet till att köpa tillgångar som kommer att finnas kvar i företaget och som är till nytta för företaget. Men om mer än hälften av det registrerade aktiekapitalet förbrukas gäller särskilda regler, där du riskerar att bli personligt ansvarig och att eventuellt likvidera bolaget. För att skydda aktiebolagets långivare bör det egna kapitalet vara minst lika stort som aktiekapitalet.

Alla som köper aktier i företaget kan förlora de pengar som de satt in.

Ett aktiebolag blir en juridisk person när det registreras hos Bolagsverket. En juridisk person kan själv bland annat teckna avtal, ha anställda och äga saker. Aktiebolaget får sitt organisationsnummer när Bolagsverket är helt klar med registreringen av företaget.

Vad ställs det för krav på ett Aktiebolag

Privata aktiebolag måste ha ett aktiekapital på minst 50.000 kronor och de som ska in på börsen, så kallade publika aktiebolag, på minst 500.000 kronor. Aktiebolaget ska företrädas av en styrelse eller en verkställande direktör. Styrelsen och/eller VD utses av bolagsstämman. Aktiebolaget kan välja att ha revisor eller att avstå från att ha revisor. Men om inget aktivt beslut fattas så måste bolaget ha en auktoriserad eller godkänd revisor. Beslutar man att avstå så ska det anges i bolagsordningen.

Företaget ska skicka in årsredovisningen till Bolagsverket varje år. Styrelsen måste se till att ha en uppdaterad aktiebok med en förteckning över aktieägarna. Aktieboken är offentlig och ska alltid finnas tillgänglig för allmänheten hos företaget. Bolagsverket registrerar inte vem som äger aktierna.

Vad är det för fördelar med ett Aktiebolag?

En eller flera personer eller andra juridiska personer kan starta aktiebolag. Aktiebolagets namn skyddas genom bolagsregistreringen i hela landet. Med en klar skiljelinje mellan företaget och dig som ägare, ger det dig ett stort skydd för dig som privatperson. Aktieägarna har rätt att delta och besluta vid bolagsstämman som bolaget håller en gång om året. Ibland hålls dessutom extra bolagsstämma, om det inträffar något som krävs beslut om, där styrelsen inte anser att man kan vänta till ordinarie bolagsstämma.

Olika typer av Aktiebolag

I folkmun finns det flera olika benämningar på aktiebolag; lagerbolag, privat aktiebolag, publikt aktiebolag, fåmansbolag, färdigt aktiebolag, befintligt aktiebolag och slutligen tomma aktiebolag.

Vi ska försöka reda ut begreppen lite; lagerbolag, privat aktiebolag, fåmansbolag, färdigt aktiebolag och befintligt aktiebolag har det gemensamt att alla stiftas med minst 50.000 kr i aktiekapital. Ett publikt aktiebolag måste däremot ha ett minsta aktiekapital på 500.000 kr. Sen kan naturligtvis alla välja att ha högre aktiekapital än minimikravet. Skillnaden ligger i när och hur aktiekapitalet tillförs och om aktiebolaget är klart för att bedriva verksamhet i.

Lagerbolag

Lagerbolagen stiftas av lagerbolagsbildare som är ombud hos Bolagsverket och har en särskild lagerbolagsserie som också blir namnet på alla deras bolag. Exempelvis Hyllan 123, Hyllan 124 och så vidare. När du köper ett lagerbolag, så ska du själv gå till banken och öppna konto och sätta in aktiekapitalet. Först därefter får du tillgång till lagerbolaget och kan börja använda det. Här kan du läsa mer om lagerbolag och hur det fungerar.

Privat Aktiebolag

Privat aktiebolag är ett aktiebolag som har stiftats av en eller flera ägare och som inte är börsintroducerat. Ett privat aktiebolag kan samtidigt vara ett lagerbolag, ett färdigt aktiebolag, ett befintligt aktiebolag eller ett fåmansbolag. Benämningen Privat Aktiebolag talar alltså bara om vilken typ av ägarkonstellation det är i aktiebolaget. Alternativet till Privat aktiebolag är ett Publikt aktiebolag.

Publika Aktiebolag

Publika aktiebolag är börsnoterade och har andra krav på redovisning av sin ekonomi än vad privata aktiebolag har. Publika aktiebolag ska lämna kvartalsrapporter till marknaden 4 gånger per år och det ställs också större krav på ett publikt aktiebolags årsredovisning. Alternativet till Publikt aktiebolag är ett Privat aktiebolag.

Fåmansbolag

Fåmansbolag är samtidigt ett privat aktiebolag och kan även varit ett lagerbolag från början, eller ett färdigt aktiebolag, eller ett befintligt bolag. Här är det beskattningen som skiljer ut sig. När det är fyra eller färre ägare till ett aktiebolag så räknas det som ett fåmansbolag och då beskattas ägarna på annat sätt än vad ägare i aktiebolag med fler ägare gör.

Färdigt Aktiebolag

Lagerbolagsbildare kallar ibland sina bolag för Färdigt aktiebolag. Oklart varför, men man kan väl tänka sig att dom anser att bolagen är färdiga, eftersom aktiebolagen har ett organisationsnummer. Men hur färdiga bolagen är kan man diskutera. Är bolaget färdigt trots att det inte har något inbetalt aktiekapital och därför skulle kunna kallas tomt bolag? Det är viktigt att inte låta sig luras av att ett färdigt bolag, är just färdigt, för det är det inte.

Befintligt Aktiebolag

Befintligt aktiebolag är ett bolag som är registrerat hos Bolagsverket med unikt bolagsnamn och en verksamhetsbeskrivning för sin verksamhet, och som dessutom har ett bokfört, inbetalt aktiekapital. Ett befintligt bolag kan vara registrerat för många, många år sedan.

Men det kan lika gärna vara registrerat för endast några månader sedan. Definitionen befintligt bolag eller befintligt aktiebolag ligger alltså i att bolaget är registrerat för verksamhet. Sen spelar det ingen roll om det bedrivits verksamhet i många år eller om verksamheten ännu inte hunnit aktiveras.

Tomt Aktiebolag

Tomma bolag är en relativt ny benämning som dykt upp. Svårt att riktigt veta vad som menas, men Blocket som har myntat benämningen och som använder den, brukar säga att det är ett aktiebolag där man inte kan se om det faktiskt är aktivt eller inte. Och kan Blocket inte se någon aktivitet, så kallar dom det ett tomt bolag. MEN om ett bolag till exempel har aktiv verksamhet som är på sitt första räkenskapsår, men bara redovisar moms till skatteverket en gång om året och som inte har några anställda, så är det ju aktivt.

Men man kan inte se något bokslut, det finns heller inte några redovisade uppgifter till skatteverket och som utomstående kan då bolaget ses som inaktivt, utan tillgångar och ”tomt”. Men i verkligheten så har bolaget aktiv verksamhet och är inte alls ett tomt bolag.